Lựa chọn khoá A-levels hay International Foundation

Bước tiến cho sự nghiệp và tài chính của bạn

Sinh viên quốc tẽ trên 17 tuổi có hai lụa chọn đé đạt tiêu chuán đàu vầo đại học cho các khoấ cử nhân: đó lầ khóa A-levels hoâc Foundation. Mối khóa học đèu có những thuân lọi (vầ mạt hạn chế). ĐỐI vói một số sinh viên, khóa A-levels la lựa chọn tốt nhát nhung, trong một vầi trường họp. khóa Foundation lại lầ tốt hon. Duói đây lầ một số điém khác biệt chính giúp bạn đưa ra những quyết định phù họp cho mình.

Khóa hoc A-levels - nhửng thuận lợi:

Nhiều trường cao đảng dạy khóa A-levels, do vây sinh viẻn có nhiều lựa chọn đẻ học ỏ đâu. nhu thế náo trong khi vói khóa Foundation sinh viên sê cố ít lua chọn hon.

Tát cầ cốc truồng đai học tại Vuong quốc Anh công nhân bàng cổp A-levels, do đó sinh viên có thé nộp đon vầo bát cú truòng nào họ muốn. Rất khó có thé vào những truông đai học hâng đàu Vuong quốc Anh (nhu Oxford. Cambridge. London School of Economics, etc) nếu không có chứng chi A-levels.

Đối VÓI cắc khóa học vè y. các truòng chí cháp chạn sinh viên đa học A-levels.

Câc truòng đại học thuòng yẻu càu sinh vién học 3 môn A-levels, và có rát nhiều rnôn học đé sinh viên lụa chọn. Tuy nhiên cấc truòng đại học không muốn sinh viên học A-levels két họp vói những môn học quá chuyên sâu (nhu sụ két họp của các mồn A-levels vè Kinh doanh, Ké toan vồ Kinh té).

Khoá hoc A-levels - nhùng mặt hạn chế:

Sinh viên quốc tẽ càn phái Cố khầ nâng tiếng Anh tốt truờc khi bát đầu khóa A-levels. thậm chí trong các môn học nhu Toán.

Tỉ lệ truọt cao hon so VÓI các khoá Foundation mac dù sụ khâc biệt là không lón.

Khoá học Foundation - nhùng thuận lợi:

Khốa học thuòng đuọc thiết ké cho cac ban sinh viên quốc tẽ vâ bao gồm phàn hố trọ câc kỳ nâng học tiếng Anh.

Yêu càu khã năng tiếng Anh cho khóa học Foundation thuòng thổp hon so vói khóa A-levels.

Tí lệ truọt tháp hon khóa A-levels. tuy nhiên nếu muốn đuọc nhân vầo những truòng đại học tót. sinh viên cằn đạt điém cao trong khóa Foundation. Sinh viên có khã nâng truọt A-levels đổi khi lại thành công vói khóa Foundation.

Cấc khỏa Foundation đuọc thiẽt kẽ vói thời luọng học lầ một nâm. Sinh viên Cũng có thé học khóa A-levels trong một nam nhung se khó hon rát nhiều.

Khóa Foundation thuòng chuyên sâu về một ngành mầ sinh viên sé học lên đai học sau đố.

Khóa học Foundation - nhũng mặt hạn chế:

Bàng cáp Foundation không đuọc tát cã căc truồng đai học cháp nhan. Câc khóa Foundation thuõng cho phép bạn nhập học vầo một số truồng đại học nhất đinh. Các truồng cung cấp khóa Foundation sè khồng giống nhau. Bạn nên kiém tra những truòng đai học va khoa học nào chấp nhận khóa Foundation ma bạn đang muốn theo học (vá điém đàu vầo yêu càu cúa truồng lầ bao nhiêu đé bạn có thé đuọc tiếp nhận vầo khóa học/ truòng đai học đó).

Kiến thúc mầ khóa Foundation trang bi cho sinh viên sé không sâu nhu khỏa A-levels. do vây sinh viên cố thé sé tháy nam đàu tiên đại học khó khan hon.

Vì các khóa Foundation không phãi lầ khóa chuán quốc gia. do vậy chát luọng cúa khóa học se không đồng đều. Sinh viên càn cán trọng hon trong việc lụa chọn khóa học.

Vậy, bảng cấp nào tốt hon?

Câu trầ lời phu thuộc vầo năng lục học tạp của bạn. khá nang tiếng Anh vâ mong muốn của ban đạt đuọc trong tuong lai! Nhũng bâng cấp khó hon. duòng nhu lầ những bâng cáp bạn se nhàm vầo việc đuọc nhân váo nhũng truồng đại học hầng đầu tại Vuong quốc Anh. vầ vói tiêu chỉ này thì A-levels lầ một lụa chọn tốt hon.

Tuy nhién. khóa Foundation đang ngầy câng đuọc nhiều truồng đai học cháp nhân. Khóa học se mang lại cho bạn nhũng kiến thức nèn hũu ích vầ là một su lụa chọn tốt néu ban muốn chác chán mình hoan thành khóa dụ bi đai học trong một nâm.

Nguồn: theo trang web www.cife.org.uk