Trường tiêu biểu

Bậc Trung học- School

Các trường bậc trung học tại Anh ứng với Du học THPT và THCS tại Việt Nam.

Các trường nổi bật du học Anh bậc Cao đẳng, College.

Các trường University đào tạo trình độ Đại học và sau đại học (cao học, tiến sĩ, nghiên cứu sinh,...) 

Các quốc gia tiêu biểu khác

Các trường có học sinh từ Đồng Thịnh từ các quốc gia khác trên thế giới