City, University of London

Ngay tại trung tâm thủ đô London

Năm thành lập: 1894

Website: https://www.intostudy.com/en-gb/universities/city-university-london

Thông tin về trường

Vị trí

Ngay tại trung tâm thủ đô London

102 Middlesex St, London E1 7EZ, UK

Ngành học nổi bật

Học phí tham khảo

Các thông tin mới nhất liên quan đến City, University of London