ALPHA SCHOLAR

Chương trình Học bổng Alpha vẫn là học bổng danh giá nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên có tiềm năng đạt điểm A * / A thẳng ở mức A Level.

Đơn xin học bổng bao gồm một loạt câu hỏi:

- Tóm tắt động lực

- Lựa chọn một hình ảnh mô tả các đặc điểm của một nhà lãnh đạo hiệu quả

- Bài luận 500 từ cho một câu hỏi mở

Sau khi hoàn thành việc này, nếu câu trả lời của họ cho thấy sự phù hợp với học bổng, họ sẽ được mời phỏng vấn.

Chúng tôi chỉ có 10 xuất trên toàn cầu.